За нас

Сдружение „Център за обучение и квалификация“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, което изпълнява обществени и държавни задачи в различни области на образованието, обучението, квалификацията и подкрепата на професионалното развитие.

Обучителните и квалификационни дейности са съобразени с държавните стандарти и нуждите на директори, учители и други педагогически специалисти от системата на предучилищното и училищното образование. Те са насочени към усъвършенстване на професионалните им компетентности, като същевременно допринасят и за повишаване качеството на учебния  процес в системата на образованието.

Сдружението притежава сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие с изискванията по стандарт ISO 9001:2015, с област на приложение: организиране и провеждане на обучения, семинари, курсове, практикуми и квалификационни форуми.

Във връзка с приемането и изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, сдружение “Център за обучение и квалификация”  предлага 39 курса за повишаване на квалификацията на  на педагогическите екипи, които са одобрени със заповед на минисъра на образованието и науката, и са публикувани в информационният регистър на МОН. Те са разработени за 16 и 32 академични часа, позволяващи получаване на удостоверение с един или два квалификационни кредита.

Предлаганите програми са насочени към усъвършенстване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти,  като същевременно ще допринасят и за повишаване качеството на учебния  процес в системата на образованието.


1000, гр. София, ул. „Струмица“ 1 , вх „А“, 1

тел. +359 2 987 55 68; +359 2 981 25 45

e – mail: center_ok@abv.bg